Nyereményjáték
szabályzat

A Club Pannon Camps & Hotels Kft.
általános Nyereményjáték
Szabályzata

A Szabályzat hatálya: Jelen Nyereményjátékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Club Pannon Camps & Hotels Kft. által meghirdetett ingyenes Nyereményjátékokra vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A játék Szervezője a Club Pannon Camps & Hotels Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7625 Pécs, Hunyadi utca 19; cégjegyzékszám: 02-09-068822, a továbbiakban: Szervező).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.


1. A Játékban résztvevő személyek:

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Facebook profillal rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos), és a Játék meghirdetett időtartama alatt önkéntesen vesz részt a Játékban.

Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói; egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő természetes személyek és cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói.

2. A Játék időtartama:

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján az adott játéknál megadott óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.


3. Jelentkezés a Játékra:

A Játékra jelentkezni valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett valamennyi kérdésre történő válaszadással, vagy a Játéknál meghatározott egyéb feltételek teljesítésével, anyag beküldésével, vagy szavazás esetén érvényes regisztrációval, valamint az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet. A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

A Játékban történő részvétel nem kötődik termék vásárláshoz.

A Játék indítását a Szervező nyilvánosan hirdeti meg.

4. A Nyeremény:

A Játékok nyereményeit az egyes Játékok leírása tartalmazza. Amennyiben a Nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra. A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.


5. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése:

A nyeremények az egyes Játékok lezárultát követően kerülnek kisorsolásra, azon Játékosok között, akik az adott Játék vonatkozásában helyesen válaszolnak a Játék során megadott  kérdésre, vagy az adott esetben regisztráltak és érvényesen szavaztak.

A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben vagy facebookon értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos facebook elérhetőségén kísérli meg először.

A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

Amennyiben a nyertes a megkeresésétől számított 48 órán belül nem jelentkezik, a játékot újra indítjuk hasonló feltételekkel.

A Nyertes nevét és lakóhelye szerinti települést a Szervező nyilvánosságra hozza. Ehhez a Játékosok adataik megadásával hozzájárulnak.


6. A Nyeremény átvétele:

A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti, legkésőbb a sorsolást követő 90. napon. A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében.

A kézbesítés, a Nyeremény jellegétől függően történhet postai vagy elektronikus úton.

A Nyeremények országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, csak magyarországi címre van lehetőség eljuttatni a nyereményt.

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.

Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a Nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül ismételten kisorsolják.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.


7. Adatkezelés:

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ez esetben a Szervező az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Nyereményjátékban való részvételét is megszüntetheti, amennyiben adatok hiányában a Nyereményjátékban való részvétele technikailag nem lehetséges.

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.


8. Felelősség:

A regisztráció vagy pályázatok hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik.

Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében, vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden, a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt, vagy azzal összefüggésben éri.

A legjobb ajánlatokat
weboldalunkon találod
foglalj most!