Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen szabályozás a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) figyelembe vételével, az ott leírtak betartásával készült.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a BROVAMA Kft. (jelen honlap tulajdonosa, és egyben a honlapon szereplő szálláshelyek üzemeltetője) adatkezelőnek minősül.

A BROVAMA Kft. kizárólag olyan adatokat kezel, melyeket közvetlenül Ön ad meg részünkre, szolgáltatásunk igénybevétele során, a honlapon elhelyezett űrlapok alapján, vagy közvetlenül történő megkeresés (e-mail, telefon), illetve személyesen a szálláshely elfoglalása során.

Amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a szolgáltatás bizonyos részeihez (például szállásfoglalásnál), így a szállásfoglalás, egyéb szolgáltatás igénybe vétele esetén a csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező.

A BROVAMA Kft. az Ön adatait kizárólag ügyfélkapcsolati címen használja, annak érdekében, hogy Önnel mint ügyfelével a kapcsolatot tarthassa, és időről időre még jobb szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek. Ez az adatkezelés célja.

A BROVAMA Kft. az alábbi adatok megadását kéri Öntől a foglalása, illetve a szálláshelyen történő regisztrációja során: név, születési hely és idő, lakóhely, lakcím, email cím.

A BROVAMA Kft. a kapott adatokat 10 évig őrzi, ezután azok törlésre kerülnek. Az adatok megőrzésének idejét azért határoztuk meg ilyen hosszú időtartamban, hogy később és vissza-vissza térően is mint törzsvendégünket köszönthessük.

A személyes adatokat a BROVAMA Kft. kizárólag az Önnel történő kapcsolattartás érdekében használja fel, illetve tárolja.

A BROVAMA Kft. kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a BROVAMA Kft. olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

Az adatok kezelése az Önnel való közvetlen kommunikáció kivételével „álnevesítve” történik. Ez azt jelenti, hogy ügyfeleink által megadott személyes adatokat úgy használjuk és kezeljük, hogy azok konkrét személyre, Önre, ne legyenek visszavezethetők. Ez az adatkezelés azt a célt szolgálja, hogy felmérhessük vendégeink kor vagy állampolgárság szerinti megoszlását, és az így nyert adatok felhasználásával fejleszthessük szolgáltatásainkat.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről.

Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését, valamint tiltakozhat az adatainak kezelése ellen, a jelen nyilatkozatban írt elérhetőségek útján.

A BROVAMA Kft. nem kíván teret engedni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben értesítse, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően. A BROVAMA Kft. egyúttal biztosítja Önnek a visszautasítás lehetőségét. Erre való tekintettel Ön az email elérhetőségének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a BROVAMA Kft. Önt email útján értesítse és tájékoztassa az általa fontosnak ítélet programokról, hírekről. Ezen hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, a lap alján található elérhetőségek bármelyikén.

A BROVAMA Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

Bár e webhely összeállításakor kellő gondossággal jártunk el, nem vállalunk felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat.

Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről, vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A webhelyen lévő technikai információk nem helyettesítik a tájékoztatással egybekötött szakemberi tanácsokat, azok önmagukban, illetve a webhelyen található egyéb információkkal együttesen sem értelmezhetők technikai, műszaki, üzemeltetési, üzemgazdasági, vagy egyéb tanácsnak.

A BROVAMA Kft. a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi.

A BROVAMA Kft. szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a BROVAMA Kft. nem vállal felelősséget.

A BROVAMA Kft. a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével, és az ilyen adatgyűjtés az elérendő célhoz szükséges mértékű legyen.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, b) az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, c) bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal, d) a jóerkölcs követelményeivel.

A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

Impresszum

A portál adatkezelője és üzemeltetője:
BROVAMA Kft.
7625 Pécs, Hunyadi utca 19.
e-mail: sales@mirabellacamping.hu

Felügyeleti Hatóság, amelynél a BROVAMA Kft. adatkezelésével kapcsolatosan panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu

Aranypart Camping

8600 Siófok, Szent László u. 185.
Email: reservation@aranypartcamping.hu
Telefon: +36 84 353 399

Aranypart Camping

8600 Siofok, Szent László u. 185.
Email: reservation@aranypartcamping.hu
Telefon: +36 84 353 399